ZÁPIS DO MŠ – ZMĚNA – Kritéria k přijímání dětí Mateřská škola Bílovice – Lutotín pro školní rok 2019/2020

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vážení rodiče.
Dle nařízení MŠMT nastaly jisté změny týkající se zápisu do MŠ:

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Podání žádosti
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: b9pknhf
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. v krajním případě osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem již na webové stránky zaslala. Je třeba k ní doložit:

– kopii rodného listu

– kopii očkovacího průkazu (děti, které plní povinnou předškolní docházku nemusí předkládat kopii o očkování),

– kopii čestného prohlášení k očkování (s ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je podstatné uvést jméno, příjmení a adresu tohoto zástupce)

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

———————————————————————————————–

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis a adresa zákonného zástupce

———————————————————————————————–

Děkujeme za spolupráci. S pozdravem M. Bernatíková a J. Studená.

Kritéria k přijímání dětí

Žádost o přijetí 2020