Dokumenty

MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_174_B_DUP-2022-2023

Mimořádné uzavírání MŠ

Dodatek ke Školnímu řádu pro školní rok 2023/2024

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

Organizační řád – Mateřská škola Bílovice – Lutotín

PROHLÁŠENÍ o ochraně osobních údajů MŠ Bílovice-Lutotín

Vnitřní řád školní výdejny

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Školní řád

Projekt Šablony Bílovice – Lutotín byl spolufinancován Evropskou unií.

Škola vede podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

§ 28 Zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách, doklady uvedené v § 147

b) evidenci dětí ( „školní matrika“),

c) doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

d) vzdělávací program podle § 4

e) výroční zprávy o činnosti školy

f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

g) školní řád (MŠ) a vnitřní řád (ŠJ)

h) záznamy z pedagogických a provozních rad, záznamy z pravidelných třídních schůzek

i) knihu úrazů

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy

l) kroniku